Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Dosbarth y Dwrgi - Meithrin / Derbyn / Blwyddyn 1- Nursery / Reception/ Year 1

Croeso cynnes i dudalen y Meithrin,  Derbyn a Blwyddyn 1

A warm welcome to the Nursery, Reception and Year 1 page 

 

 

Eleni mae yna 20 o blant yn ein dosbarth.

         This year there are 20 children in our class.         

 

Athrawes / Teacher: Mrs. Marina Robson

E-bost / e-mail - robsonm@hwbcymru.net

 

Cynorthwywragedd / Teaching Assistants: Ms. E Williams, Mrs. J Brown (prynhawn/afternoon)

 

 

Thema / Theme 

Ein thema y tymor hwn yw 'Cestyll'. Byddwn yn dysgu popeth am swyddogaethau a nodweddion cestyll yn ein hardal. Byddwn yn gofyn cwestiynau fel - Beth yw castell?, Pwy oedd yn byw mewn castell?, a Pham y cawsant eu hadeiladu?.

Our theme for this term is 'Castles'. We will be learning all about the functions and characteristics of castles in our locality. We will be asking questions such as - What is a castle?, Who lived in a castle?,   and Why were they built?.

 

Addysg Gorfforol

Mae gwersi addysg gorfforol pob dydd Iau,  gallwch wisgo eich dillad addysg gorfforol i'r ysgol.

 

Physical Education

P.E. lessons are every Thursday, you can wear your P.E. clothes to school.

 

Gwaith Cartref  (Derbyn/Blwyddyn 1)

Rhoddir gwaith cartref ar ddydd Gwener a dylid ei ddychwelyd i'r ysgol ar y dydd Iau dilynol. Gofynnwn yn garedig i'r gwaith cartref gael ei gwblhau gan ddefnyddio pensil a chreonau i liwio.

 

Homework  (Reception/Year 1)

Homework will be given on a Friday to be returned to school on the following Thursday. We kindly ask that homework be completed using a pencil and crayons for colouring.

Diolch yn fawr, 

Thank you, Mrs. M Robson