Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Dosbarth y Dwrgi - Meithrin / Derbyn / Blwyddyn 1- Nursery / Reception/ Year 1

Croeso cynnes i dudalen y Meithrin,  Derbyn a Blwyddyn 1

A warm welcome to the Nursery, Reception and Year 1 page 

 

 

Eleni mae yna 25 o blant yn ein dosbarth.

         This year there are 25 children in our class.         

 

Athrawes / Teacher: Mrs. Marina Robson

E-bost / e-mail - robsonm@hwbcymru.net

 

Cynorthwywragedd / Teaching Assistants: Ms. E Williams, Mrs. J Brown (prynhawn/afternoon)

 

 

Thema / Theme  Tymor yr Haf 2023 Summer Term

Ein thema y tymor hwn yw 'Tywod o dan fy Nhraed'. Byddwn yn dysgu am y traeth a sut i gadw'n  ddiogel ar lan y mor. Byddwn yn gofyn cwestiynau fel - Beth yw tywod?,  O ble mae tonnau'n dod?, a Pham mae dwr y mor yn hallt?.

Our theme for this term is 'Sand beneath my Feet'. We will be learning about the beach and how to keep ourselves safe at the seaside. We will be asking questions such as - What is sand?, Where do waves come from?, and Why is sea water salty?.

 

Addysg Gorfforol

Mae gwersi addysg gorfforol pob dydd Iau,  gallwch wisgo eich dillad addysg gorfforol i'r ysgol.

 

Physical Education

P.E. lessons are every Thursday, you can wear your P.E. clothes to school.

 

Gwaith Cartref  (Derbyn/Blwyddyn 1)

Rhoddir gwaith cartref ar ddydd Gwener a dylid ei ddychwelyd i'r ysgol ar y dydd Iau dilynol. Gofynnwn yn garedig i'r gwaith cartref gael ei gwblhau gan ddefnyddio pensil a chreonau i liwio.

 

Homework  (Reception/Year 1)

Homework will be given on a Friday to be returned to school on the following Thursday. We kindly ask that homework be completed using a pencil and crayons for colouring.

Diolch yn fawr, 

Thank you, Mrs. M Robson

 

 

Dosbarth y Dwrgi Medi 2022/September 2022

Asiantaeth Safonau Bwyd - Theatr mewn Addysg - Miri'r Mor-ladron a'r Ffa Ffiaidd /Food Standards Agency - Theatre in Education - Pirates of the Chillibean

Hydref 2022 Plant y Cyfnod Sylfaen yn plannu bylbiau ar gyfer y gwanwyn- October 2022 Foundation Phase children planting bulbs for the spring

Dathlu Diwrnod Shwmae! Celebrating Shwmae Su'mae Day!

Dysgu Am Ddiogelwch Ar Y Ffyrdd / Learning About Road Safety

Plant y Cyfnod Sylfaen yn joio yn y Jambori Do Re Mi! / Foundation Phase children enjoying the Do Re Mi Jamboree!

Ein hymweliad a Chastell Caeriw, Tachwedd 2022 / Our visit to Carew Castle, November 2022

Dysgu am fywyd mewn castell gyda Mrs. Helen Martin / Learning about life in a castle with Mrs. Helen Martin

Dyma cestyll y plant / Here are the children's castles

Diwrnod Plant Mewn Angen, Tachwedd 2022 / Children In Need Day, November 2022

Diwrnod Gwisgo Siwmper Nadolig! Christmas Jumper Day!

Cyngerdd Nadolig 2022 / Christmas Concert 2022

Ymweld a'r Cartws i weld ein bobls ar y goeden Nadolig / A visit to the Coach House to see our baubles on the Christmas tree.

Llongyfarchiadau ! / Congratulations!

Dathlu Dydd Miwsig Cymru, 10fed o Chwefror, 2023 / Celebrating Welsh Language Music Day, 10th of February, 2023

Dydd Gwyl Dewi Hapus / Happy St. David's Day

Llongyfarchiadau! Congratulations!

Dathlu Diwrnod y Llyfr, Mawrth 2023 / Celebrating World Book Day, March 2023

Disgyblion o flynyddoedd 3,4,5 a 6 yn darllen i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen / Pupils from years 3,4,5, and 6 reading to the Foundation Phase pupils

Allan am dro ar lan yr afon / Out for a walk by the river