Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Crefft Nadolig / Christmas Craft

Crefft Nadolig / Christmas Craft

Yn anffodus mae ffair Nadolig y pentref wedi'i chanslo. Gan fod y plant wedi bod yn brysur yn creu eitemau i'w gwerthu yn y ffair rydym wedi penderfynu rhoi'r eitem ar wefan ein hysgol i rieni eu prynu. Bydd pob dosbarth yn arddangos eu heitemau ar eu tudalen dosbarth ddydd Mercher 8fed o Ragfyr yn y prynhawn. Bydd raffl hefyd -

Gwobr 1af - Torch Nadolig yn rhodd gan Mrs Triggs

2il wobr - Hamper Nadolig yn rhodd gan staff yr ysgol

Os hoffech brynu eitem o ddosbarth eich plentyn, anfonwch yr arian cywir mewn amlen wedi'i selio gydag enw'ch plentyn arno at yr athro dosbarth. Amgaewch £1 os hoffech brynu raffl. Cyhoeddir enillwyr y raffl ddydd Mercher 15fed o Ragfyr.

Bydd yr holl elw yn mynd tuag at yr ysgol.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.

 

 

Unfortunately the village Christmas fair has been cancelled. As the children have been busy creating items to sell at the fair we have decided to put these on our school website for parents to purchase. Each class will display their items on their class page on Wednesday 8th of December in the afternoon. There will also be a raffle –

1st prize -Christmas Wreath kindly donated by Mrs Triggs

2nd prize – Christmas Hamper kindly donated by the school staff

If you wish to purchase an item from your child’s class , please send the correct money in a sealed envelope with your child’s name on it to the class teacher. Please enclose a £1 with your purchase if you wish to enter the raffle. The winners of the raffle will be announced on Wednesday 15th of December.

All proceeds will go towards the school.

Thank you for your continued support.