Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Enillwyr/ Winners

 

Ym mis Medi dechreuodd blwyddyn 3 a 4 ddilyn cynllun Addysg Gorfforol SPR Juniors. Rhennir pob gwers yn gynhesu, heriau unigol, ymarferion partner a grŵp, ymlacio, ymestyn ac ymwybyddiaeth ofalgar, Mae pob gwers yn ysgogi'r plant ac hefyd yn heriol. Ym mis Medi cymerodd y plant ran mewn prawf ffitrwydd ac eto ym mis Rhagfyr. Anfonwyd y canlyniadau i SPR Juniors ac yn ddiweddar cawsom wybod ein bod wedi ennill cystadleuaeth gan taw Ysgol Llandudoch oedd yr ysgol gyda'r gwelliant % cyfartalog mwyaf mewn ffitrwydd ar draws y dosbarth! Fel gwobr, rhoddwyd copi o'r llyfr "Grumpy Gorilla and Happy Hippo" gan Scott Harrison i bob plentyn. Da iawn blant...rydym yn falch iawn ohonoch.

 

In September year 3 and 4 began following the SPR Juniors PE scheme. Each lesson is split into warm-up, individual challenges, partner and group exercises, cool-down, stretching and mindfulness, making each individual lesson challenging and motivating for the children. In September the children took part in a fitness test and again in December. The results were sent away to SPR Juniors and we recently received an e mail to let us know that we had won a competition as St Dogmael's was the school with the greatest average % improvement in fitness across the class! As a prize, each child was given a copy of the book "Grumpy Gorilla and Happy Hippo " by Scott Harrison. Well done children...we are very proud of you.