Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

PWYSIG / IMPORTANT

Annwyl Rieni, Ysgrifennaf i’ch hysbysu nid oes dwr yn yr ysgol ar hyn o bryd nac yn yr ardal gyfagos. Mae hynny’n golygu nad yw’r toiledau yn gweithio , dim dŵr i olchi dwylo, dim dŵr ar gyfer hylendid, na dŵr ar gyfer paratoi bwyd. Os na fydd y sefyllfa wedi newid erbyn yfory bydd yn rhaid i mi gau’r ysgol . Mi wnaf gadarnhau’r sefyllfa fore fory cyn 7.30 y bore Gobeithiaf yn fawr bydd y sefyllfa wedi newid erbyn yfory . Mae’r bwrdd dwr yn ymwybodol o’r sefyllfa a’r effaith ar gymuned yr ysgol.

Diolch E Bennett

 

Dear Parents, I am writing to inform you that there is no water in the school at this time or in the surrounding area. This means that the toilets are not working, no water for hand washing, no water for hygiene, and no water for food preparation. If the situation doesn't change by tomorrow I will have to close the school. I'll confirm the situation tomorrow morning before 7.30 a.m The water board is aware of the situation and the impact on the school community and I am hopeful that the situation will be resolved.

Thank you E Bennett