Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

ADY / ALN

ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL (ADY)

 

Yn Ysgol Llandudoch rydym yn falch o’r gefnogaeth rydym yn ei chynnig i’n dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Teimlwn fod holl ddysgwyr yr ysgol yn cael eu cefnogi’n dda, a bod gennym berthnasoedd gwaith cadarnhaol gyda dysgwyr a’u teuluoedd, yn ogystal ag asiantaethau allanol sy’n gweithio gyda’ch plentyn. Teimlwn fod y gefnogaeth, yr arweiniad a’r ymyriadau wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion a galluoedd pob plentyn unigol, a bod y cymorth hwn yn cael ei fonitro a’i addasu mewn ffordd sy’n canolbwyntio ar y disgybl.

 

Mae deddfwriaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru yn newid, yr enw ar hyn yw Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru). Mae holl staff ysgol Llandudoch wedi bod yn gweithio’n galed i baratoi ar gyfer y newidiadau hyn, ac rydym yn edrych ymlaen at y gefnogaeth ychwanegol a ddaw yn sgil hyn i’n holl ddysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

 

Mae'r Gyfraith yn newid am sawl rheswm a'r prif un yw gwneud y broses yn symlach ac yn fwy tryloyw i bawb dan sylw.
 
Bydd y ddeddfwriaeth newydd ar gyfer ADY yn achosi sawl prif newid ar gyfer ADY, sef:
• Mae'n dod â'r holl systemau cyfredol at ei gilydd mewn system sengl newydd ar gyfer ADY.
• Yn canolbwyntio ar y disgybl, lle mae disgyblion a'u rhieni yn ymwneud yn llwyr â gwneud penderfyniadau.
• Darparu'r un math o gynllun statudol i ddysgwyr (Cynllun Datblygu Unigol neu CDU), waeth beth fo'u hoedran neu leoliad.
• Gwella'r pontio rhwng lleoliadau.
• Caniatáu rhagor o ddarpariaeth Gymraeg.
 
 

ADDITIONAL LEARNING NEEDS (ALN)

At Ysgol Llandudoch we are proud of the support that we offer for our learners with Additional Learning Needs (ALN). We feel that all learners within the school are supported well, and that we have positive working relationships with learners and their families, as well as outside agencies that work with your child. We feel that the support, guidance and interventions are tailored to meet the needs and abilities of each individual child, and that this support is monitored and adapted in a pupil-centred way.

Additional Learning Needs legislation in Wales is changing, and this is known as the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Reform. All staff at Llandudoch school have been working hard to prepare for these changes, and we are looking forward to the additional support that this will bring for all our learners with Additional Learning Needs (ALN).

 

The Law is changing for several reasons the main one being to make the process simpler and more transparent for all involved.

The new legislation for ALN will bring about several main changes for ALN. It:

  • Brings together all current systems into a new, single system for ALN.
  • Is pupil-centred, where pupils and their parents are completely involved in decision making.
  • Provides learners with the same type of statutory plan (Individual Development Plan or IDP), irrespective of age or setting.
  • Improves transition between settings.
  • Allows further Welsh language provision.

 

Below you will find links to information regarding this new reform.

Isod, ceir ddolenni  gwybodaeth am y ddeddf newydd: