Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Urdd Gobaith Cymru

Aelodaeth yr Urdd 2023-24

 

Ymuna â'r miloedd o blant a phobl ifanc sy'n aelodau o'r Urdd bob blwyddyn!

 

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o weithgareddau i'n aelodau ledled Cymru, o chwaraeon i'r celfyddydau, cystadlu, antur a chymdeithasu - mae rhywbeth i bawb!

Mae Aelodaeth 2023-24 bellach ar agor ac mae croeso mawr i chi!

Bydd PAWB sy’n ymaelodi gyda’r Urdd erbyn 31 Hydref yn derbyn cod arbennig ddechrau Tachwedd i gael 20% i ffwrdd ar HOLL nwyddau’r Urdd.

 

Pris aelodaeth 2023-24

 

Aelodaeth unigol: £10*

 Aelodaeth teulu (3 neu fwy o blant): £25

 

 *£1 yn unig i’r rheiny sy’n derbyn cefnogaeth ariannol drwy un o’r canlynol:

• Cymhorthdal Incwm
• Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
• Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
• Elfen warantedig Credyd Pensiwn
• Credyd Treth Plant
• Credyd Treth Gwaith
• Credyd Cynhwysol

 Er mwyn ymaelodi â’r Urdd gofynnwn i chi ymaelodi drwy wefan yr Urdd – www.urdd.cymru a dewis y tab ‘ymuno’. Wedi i chi fewnbynnu manylion eich plentyn bydd angen talu ar-lein am yr aelodaeth. Wrth i chi ymaelodi â’r Urdd a dewis cangen ‘Ysgol Gynradd Llandudoch - ’ bydd yr ysgol yn derbyn cadarnhad o fanylion aelodaeth eich plentyn – ni fydd angen i chi roi gwybod i’r ysgol eich bod wedi ymaelodi. Mae croeso i rieni disgyblion meithrin / derbyn ymaelodi eu plant â’r Urdd ond dylai’r rhieni yna fod yn ymwybodol fod y plant yma, ar y cyfan, rhy ifanc i ymgymryd â gweithgareddau swyddogol y mudiad.

 

2023-24 Urdd membership

 Join the thousands of children and young people who are members of the Urdd every year!

 

Members can enjoy activities such as sports clubs / adran and aelwydydd (Urdd youth clubs), Eisteddfod and sporting events, and much more.

Croeso - Welcome all! Membership for 2023-24 is now open!

 

EVERYONE who joins the Urdd by 31 October will receive a special discount code in November to get 20% off ALL Urdd merchandise.

 

2023-24 Membership prices

 

Individual membership: £10*

Family membership (3 or more children): £25

 

*£1 for those recieving one of the following:

Income Support

• Income Based Jobseeker's Allowance

• Income Based Employment and Support Allowance

• Support under Part VI of the Immigration and Asylum Act 1999

• Guaranteed element of Pension Credit

• Child Tax Credit

• Working Tax Credit

• Universal Credit

 

To become member of the Urdd we  ask you to join on the Urdd website – www.urdd.cymru and click on the tab ‘join’. After you have inputted your child’s details you will be asked to make an online payment. Please select to join the ‘Ysgol Gynradd Llandudoch’ branch and the school will automatically receive confirmation of your child’s membership – you will not need to inform the school that you are a member.  Pupils in Reception/Nursery are welcomed to join the Urdd however parents should be aware that pupils in this age group are, on the whole, too young to participate in the activities that the Urdd offers.

Trwasgwlad yr Urdd - 5ed 🌟 Urdd Cross-country - 5th 🌟

Celf a Chrefft yr Urdd - 3ydd

Cystadleuaeth Rhyddiaith  i ddysgwyr /  Writing Competition for learners
Blwyddyn / Year 3/4 🥉 Asher
Blwyddyn/ Year 5/6 🥇Leila

 

 

Eisteddfod Sir 2024

Eisteddfod Gylch 2024

Llongyfarchiadau i’r timoedd pêl-droed am gystadlu yn ddiweddar yng nghystadleuaeth pêl droed yr Urdd Sir Benfro. Diolch i’r rhieni wnaeth helpu yn ystod y dydd. ⚽️ Congratulations to the football teams for competing recently in the Urdd Sir Benfro football tournament . Thank you to the parents that helped during the day.⚽️ Urdd Sir Benfro Chwaraeon Yr Urdd Sir Benfro

Cystadleuaeth Cogurdd Competition 2023

Clwb Chwaraeon Yr Urdd

Enillwyr cystadleuaeth ysgrifennu i ddysgwyr Eisteddfod yr Urdd 2023./ The winners of the writing competition for Welsh learners at the Urdd Eisteddfod 2023

Enillwyr Celf a Chrefft yr Urdd 2023

Eisteddfod Gylch 2023

Twrnament Pel Droed yr Urdd 2023 / Urdd Football Tournament 2023

Twrnament Pel Rhwyd yr Urdd 2023 / 2023 Urdd Netball Tournament

Llongyfarchiadau i Ossie am gynrychioli'r ysgol yng nghystadleuaeth Cogurdd Oed Cynradd Sir Benfro 2022 / Congratulations to Ossie for competing in the second round of the Pembrokeshire Cogurdd competition.

Cystadleuaeth Cogurdd 2022 / Cogurdd Competition 2022

Blwyddyn 5 yn dysgu gemau buarth gyda Rhian / Year 5 learning playground games with Rhian

Eisteddfod Sir 2022

County Eisteddfod 2022

 

Llongyfarchiadau mawr i Jake am ennill yn yr Eisteddfod Sir dydd Sadwrn. Pob lwc i ti yn Ninbych!

A huge congratulations to Jake who came first in the county Eisteddfod on Saturday. Good luck in Denbighshire!