Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Urdd Gobaith Cymru

Aelodaeth yr Urdd 2022-23

Mae cyfle eleni eto i’ch plentyn ymaelodi ag Urdd Gobaith Cymru. Cost aelodaeth ydy £10.00 y plentyn ac yn wahanol i’r drefn arferol ni fydd cost yr aelodaeth yn cynyddu yn ystod y flwyddyn. Os yw’ch plentyn yn derbyn cinio Ysgol am ddim neu os ydych chi’n derbyn cefnogaeth drwy dderbyn grant cynllun gwisg Ysgol yna £1 yn unig fydd cost aelodaeth yr Urdd (yn yr achos hwn bydd mudiad yr Urdd yn cysylltu â’r ysgol er mwyn cadarnhau eich manylion). Mae bod yn aelod o’r Urdd yn galluogi’ch plentyn i gymryd rhan yn yr Eisteddfod ac mewn gweithgareddau chwaraeon addas. Er mwyn ymaelodi â’r Urdd gofynnwn i chi ymaelodi drwy wefan yr Urdd – www.urdd.cymru a dewis y tab ‘ymuno’. Wedi i chi fewnbynnu manylion eich plentyn bydd angen talu ar-lein am yr aelodaeth. Wrth i chi ymaelodi â’r Urdd a dewis cangen ‘Ysgol Gynradd Llandudoch - ’ bydd yr ysgol yn derbyn cadarnhad o fanylion aelodaeth eich plentyn – ni fydd angen i chi roi gwybod i’r ysgol eich bod wedi ymaelodi. Mae croeso i rieni disgyblion meithrin / derbyn ymaelodi eu plant â’r Urdd ond dylai’r rhieni yna fod yn ymwybodol fod y plant yma, ar y cyfan, rhy ifanc i ymgymryd â gweithgareddau swyddogol y mudiad.

 

2022-23 Urdd membership

Again this year, our pupils have an opportunity to join Urdd Gobaith Cymru. Membership will cost £10.00 and unlike previous years will stay at this cost for the duration of the year. If your child is eligible for free school meals or if you receive a school uniform grant then the cost of the membership will be £1 (please note that the Urdd will contact the school to confirm details). Being a member of the Urdd will allow your child to take part in the Eisteddfod and also appropriate sporting activities.  To become member of the Urdd we  ask you to join on the Urdd website – www.urdd.cymru and click on the tab ‘join’. After you have inputted your child’s details you will be asked to make an online payment. Please select to join the ‘Ysgol Gynradd Llandudoch’ branch and the school will automatically receive confirmation of your child’s membership – you will not need to inform the school that you are a member.  Pupils in Reception/Nursery are welcomed to join the Urdd however parents should be aware that pupils in this age group are, on the whole, too young to participate in the activities that the Urdd offers.

Enillwyr Celf a Chrefft yr Urdd 2023

Eisteddfod Gylch 2023

Twrnament Pel Droed yr Urdd 2023 / Urdd Football Tournament 2023

Twrnament Pel Rhwyd yr Urdd 2023 / 2023 Urdd Netball Tournament

Llongyfarchiadau i Ossie am gynrychioli'r ysgol yng nghystadleuaeth Cogurdd Oed Cynradd Sir Benfro 2022 / Congratulations to Ossie for competing in the second round of the Pembrokeshire Cogurdd competition.

Cystadleuaeth Cogurdd 2022 / Cogurdd Competition 2022

Blwyddyn 5 yn dysgu gemau buarth gyda Rhian / Year 5 learning playground games with Rhian

Eisteddfod Sir 2022

County Eisteddfod 2022

 

Llongyfarchiadau mawr i Jake am ennill yn yr Eisteddfod Sir dydd Sadwrn. Pob lwc i ti yn Ninbych!

A huge congratulations to Jake who came first in the county Eisteddfod on Saturday. Good luck in Denbighshire!