Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Dosbarth Y For Forwyn - Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4

 

 

Croeso cynnes i dudalen blwyddyn 3 a 4

 A warm welcome to year 3 & 4 page

 

Athrawes / Teacher - Miss Manon Hughes     

E bost / E mail - HughesM69@hwbcymru.net         

 

Eleni mae 20 o blant yn y dosbarth

This year there are 20 children in the class.

 

Ein Thema (tymor yr Haf 2023)

 

Ein thema y tymor yma yw Y Moroedd Mawr. Byddwn yn edrych ar y cefnfor . Bydd y plant yn dysgu am yy anifeiliaid sy'n byw yn y cefnfor. Byddwn yn dysgu am hanes Barti Ddu a Jemeima Nicholas ac yn dychmygu byw ar ynys unig.

 

Mewn gwersi iaith bydd y dysgu yn cynnwys gweithgareddau ar y meysydd canlynol-
• cyfathrebu’n glir ac yn hyderus, gan fynegi barn,
• Datblygu eu gallu i ddarllen gyda dealltwriaeth a
mwynhad
• Defnyddio ystod o batrymau brawddeg wrth
ysgrifennu
• Defnyddio atalnodi i egluro ystyr gan gynnwys
atalnod llawn, gofynnod, coma
• Datblygu llawysgrifen glwm
• Sillafu

• Ysgrifennu storiau, llythyron a disgrifiadau

 

Mewn gwersi Mathemateg bydd y dysgu yn cynnwys gweithgareddau ar y meysydd
canlynol -

Sapiau 2D a 3D

Onglau
Ffracsiynau
Mesur

Lluosi a Rhannu

Adio a Thynnu

Gwaith Cwmpawd

 

Our theme (Summer term 2023)

Our theme this season is The Great Seas. We will look at the ocean. The children will learn about the animals that live in the ocean. We will learn about the history of Black Party and Jemeima Nicholas and imagine living on a lonely island.

 

In language lessons the learning will include activities in the following areas-
• communicate clearly and confidently, expressing opinions,
• Develop their ability to read with understanding and
enjoyment
• Use a range of sentence patterns by
write
• Use punctuation to clarify meaning including
full stop, question mark, comma
• Develop neat handwriting
• Spelling

• Writing stories, letters and describing work

 

In Mathematics lessons the learning will include activities on the fields
following -

Shapes 2D and 3D

Angles

Fractions

Measuring

Multiplication and Division

Addition and subtraction

Compass work

 

 

Llyfrau darllen

Gofynnir i chi wrando ar eich plentyn yn darllen eu llyfrau darllen adref am o leiaf 10 munud y noson , bydd y llyfrau yn cael eu newid fel bod angen. Cofiwch nodi’r tudalennau a llofnodi’r llyfr cyswllt bob tro.

 

Reading Books

We ask that you try and spend at least 10 minutes every night listening to your child reading their books. Books are changed as necessary. Remember to note the pages read and to sign the contact book every time.
 

Addysg Gorfforol

Bydd gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mercher a dydd Gwener. Cofiwch wisgo eich dillad ymarfer corff i’r ysgol ar ddiwrnod eich gwersi ymarfer corff. 
 

PE 

PE lessons will be on Wednesday and Friday. Please come to school wearing your PE clothes on these days.

 

 

Gwaith cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei roi ar ddechrau'r tymor a bydd angen iddo gael ei ddychwelyd i'r ysgol ar y dyddiad a roddwyd. Bydd profion sillafu / tablau ar ddydd Gwener.

 

Homework

Homework will be given at the beginning of term and to be returned on the date given. Spelling/times tables tests will be on Friday.

 

 

 

 

Y plant yn mwynhau creu pontydd allan o sbageti sych a malws melys / The children enjoyed creating bridges out of dried pasta and marshmallows .

Diwrnod y Llyfr 2023 / World Book Day 2023

Cystadleuaeth Gala Nofio/Swimming Gala Competition

Dydd Gwyl Dewi 2023 / St David's Day 2023

Ein lluniau gaeafol/ Our winter pictures

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus 2023

Casglu Sbwriel Ionawr 2023 / January 2023 Litter Pick

Sioe Nadolig 2022 / 2022 Christmas Show

Ein cestyll gwych / Our fantastic castles

Ein trip i Gastell Cilgerran a Chastell Nanhyfer / Our trip to Cilgerran Castle and Nevern Castle

Ein trip i Gastell Caeriw / Our trip to Caerw Castle

Darganfod carreg Shwmae Sir Benfro yn Llandudoch. / The Shwmae Sir Benfro stone in St Dogmaels

Mwynhau sesiwn SPR Juniors / SPR Juniors session