Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Dosbarth Y For Forwyn - Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4

 

 

Croeso cynnes i dudalen blwyddyn 3 a 4

 A warm welcome to year 3 & 4 page

 

Athrawes / Teacher - Miss Manon Hughes     

E bost / E mail - HughesM69@hwbcymru.net         

Cynorthwywragedd / Teaching Assistants -

Mrs  Graham

 

Eleni mae 22 o blant yn y dosbarth

This year there are 22 children in the class.

 

Ein Thema (tymor y Gwanwyn 2023)

 

Ein thema y tymor yma yw Afonydd a Phontydd. Byddwn yn edrych ar afonydd yn Sir Benfro a hefyd afonydd  o amgylch y byd. Bydd y plant yn dysgu am y bywyd gwyllt sydd yn byw mewn afonydd, tarddiad a thaith yr Afon Teifi, gwaith sydd ar yr afon ac hefyd afonydd o amgylch y byd. Byddwn yn astudio Brasil fel ein gwlad cyferbyniol. Byddwn yn astudio artistiaid enwog a hefyd yn edrych ar adeiladau crefyddol a dathliadau y tymor - Santes Dwynwen, Dydd Gwyl Dewi, Diwrnod y llyfr, Diwrnod Diogelwch ar y we a'r Pasg

 

Mewn gwersi iaith bydd y dysgu yn cynnwys gweithgareddau ar y meysydd canlynol-
• cyfathrebu’n glir ac yn hyderus, gan fynegi barn,
• Datblygu eu gallu i ddarllen gyda dealltwriaeth a
mwynhad
• Defnyddio ystod o batrymau brawddeg wrth
ysgrifennu
• Defnyddio atalnodi i egluro ystyr gan gynnwys
atalnod llawn, gofynnod, coma
• Datblygu llawysgrifen glwm
• Sillafu

• Barddoniaeth: dangos dealltwriaeth o strwythur, ffurf, pwrpas a
chyfle i gyfoethogi geirfa, creu Haicw

 

Mewn gwersi Mathemateg bydd y dysgu yn cynnwys gweithgareddau ar y meysydd
canlynol -

Rhifau Negatif

Tymheredd
Amser
Dyblu ac Haneril
Data

Lluosi a Rhannu

 

Our theme (Spring term 2023)

Our theme this season is Rivers and Bridges. We will look at rivers in Pembrokeshire and also rivers around the world. The children will learn about the wildlife that lives in rivers, the origin and journey of the River Teifi, work on the river and also rivers around the world. We will study Brazil as our opposite country. We will study famous artists and also look at religious buildings and seasonal celebrations - Saint Dwynwen, St David's Day, Book Day, Internet Safety Day and Easter.

 

In language lessons the learning will include activities in the following areas-
• communicate clearly and confidently, expressing opinions,
• Develop their ability to read with understanding and
enjoyment
• Use a range of sentence patterns by
write
• Use punctuation to clarify meaning including
full stop, question mark, comma
• Develop neat handwriting
• Spelling

• Poetry: show an understanding of structure, form, purpose and
an opportunity to enrich vocabulary, create Haicw

 

In Mathematics lessons the learning will include activities on the fields
following -

Negative Numbers

Temperature
Time
Doubling and Halving
Data

Multiplication and Division

 

 

Llyfrau darllen

Gofynnir i chi wrando ar eich plentyn yn darllen eu llyfrau darllen adref am o leiaf 10 munud y noson , bydd y llyfrau yn cael eu newid fel bod angen. Cofiwch nodi’r tudalennau a llofnodi’r llyfr cyswllt bob tro.

 

Reading Books

We ask that you try and spend at least 10 minutes every night listening to your child reading their books. Books are changed as necessary. Remember to note the pages read and to sign the contact book every time.
 

Addysg Gorfforol

Bydd gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mercher a dydd Gwener. Cofiwch wisgo eich dillad ymarfer corff i’r ysgol ar ddiwrnod eich gwersi ymarfer corff. 

Byddwn yn cael gwersi nofio bob dydd Mawrth ym mhwll nofio Crymych yn ystod tymor y Gwanwyn. 
 

PE 

PE lessons will be on Wednesday and Friday. Please come to school wearing your PE clothes on these days.

We will be having swimming lessons at Crymych swimming pool every Tuesday during the Spring term.

 

Gwaith cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei roi ar ddydd Gwener a bydd angen iddo gael ei ddychwelyd i'r ysgol ar ddydd Iau. Bydd profion sillafu / tablau ar ddydd Iau.

 

Homework

Homework will be given on Friday and to be returned on the following Thursday. Spelling/times tables tests will be on Thursday.

 

 

 

 

Ein lluniau gaeafol/ Our winter pictures

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus 2023

Casglu Sbwriel Ionawr 2023 / January 2023 Litter Pick

Sioe Nadolig 2022 / 2022 Christmas Show

Ein cestyll gwych / Our fantastic castles

Ein trip i Gastell Cilgerran a Chastell Nanhyfer / Our trip to Cilgerran Castle and Nevern Castle

Ein trip i Gastell Caeriw / Our trip to Caerw Castle

Darganfod carreg Shwmae Sir Benfro yn Llandudoch. / The Shwmae Sir Benfro stone in St Dogmaels

Mwynhau sesiwn SPR Juniors / SPR Juniors session