Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Dosbarth Y For Forwyn - Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4

 

Croeso cynnes i dudalen blwyddyn 3 a 4

 A warm welcome to year 3 & 4 page

 

Athrawes / Teacher - Miss Manon Hughes     

E bost / E mail - HughesM69@hwbcymru.net   

 

Cynorthwywraig - Mrs Jen Brown     

 

Eleni mae 22 o blant yn y dosbarth

This year there are 22 children in the class.

 

Ein Thema (tymor y Gwanwyn 2024)

 

Ein thema y tymor yma yw 'Gwlad, Gwlad". Rydym yn dysgu am hanes a daearyddiaeth lleol yr ardal. Rydym hefyd yn dysgu am y Celtiaid . Yn ystod ein  gwersi gwyddoniaeth byddwn yn dysgu am golau ac am y corff. 

 

Mewn gwersi iaith bydd y dysgu yn cynnwys gweithgareddau ar y meysydd canlynol-
• cyfathrebu’n glir ac yn hyderus, gan fynegi barn,
• Datblygu eu gallu i ddarllen gyda dealltwriaeth a
mwynhad
• Defnyddio ystod o batrymau brawddeg wrth
ysgrifennu
• Defnyddio atalnodi i egluro ystyr gan gynnwys
atalnod llawn, gofynnod, coma
• Datblygu llawysgrifen glwm
• Sillafu

• Barddoniaeth: dangos dealltwriaeth o strwythur, ffurf, pwrpas a
chyfle i gyfoethogi geirfa, creu Haicw

 

Mewn gwersi Mathemateg bydd y dysgu yn cynnwys gweithgareddau ar y meysydd
canlynol -
Ymarfer a datblygu sgiliau pen.
Darllen ac ysgrifennu rhifau cyfan
Adio a thynnu
Cyfrif ymlaen neu yn ôl fesul 10, 100

Dysgu tablau x2, x5, x10, x3 a x4 ar y cof a deillio ffeithiau rhannu

Dyblu ac haneri
Talgrynnu i'r 10 neu'r 100 agosaf

Arian

 

Our theme (Spring term 2024)

 

Our theme this term is 'Gwlad, Gwlad' . We are learning about the local history and geography of the area. We are also studying the Celts. In our science lessons we will be learning about the body and light.

 

During language lessons the learning will include a focus on the following areas -
• To communicate clearly and confidently,
expressing opinions
• Develop ability to read with understanding and
pleasure
• To use a variety of sentences when writing
• To use punctuation to explain meaning including
full stops, question mark and comma.
• Develop joined handwriting
• Spelling

• Poetry

 

During Mathematics lessons the learning will include a focus on the following areas -
• Practice and develop mental strategies
• Read and write numbers to 1000
• Add and subtract numbers 
• Count on and back in 10s, 100s
• Learn tables x2, x5, x10, x3 a x4 from memory,
also the division facts
• Doubles and halves.
• To round numbers to the nearest 10 or 100.
• Money

 

 

Llyfrau darllen

Gofynnir i chi wrando ar eich plentyn yn darllen eu llyfrau darllen adref am o leiaf 10 munud y noson , bydd y llyfrau yn cael eu newid fel bod angen. Cofiwch nodi’r tudalennau a llofnodi’r llyfr cyswllt bob tro.

 

Reading Books

We ask that you try and spend at least 10 minutes every night listening to your child reading their books. Books are changed as necessary. Remember to note the pages read and to sign the contact book every time.
 

Addysg Gorfforol

Bydd gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mercher. Cofiwch wisgo eich dillad ymarfer corff i’r ysgol ar ddiwrnod eich gwersi ymarfer corff. 


 

PE 

PE lessons will be on Wednesday. Please come to school wearing your PE clothes on these days. 

 

 

Gwaith cartref

Rhoddir gwaith cartref ar ddydd Gwener a bydd angen ei ddychwelyd erbyn dydd Iau. Bydd prosiectau hefyd yn cael eu rhoi yn ystod y tymor a hefyd gwaith cartref gan ddefnyddio J2Launch, Purple Mash a Mathletics. Bydd profion sillafu/tablau ar ddydd Gwener

 

Homework

Homework will be given on a Friday and will need to be returned by Thursday. Projects will also be given during the term and also homework using J2Launch, Purple Mash and Mathletics Spelling/times tables tests will be on Friday.

 

 

 

 

Diwrnod prysur i flwyddyn 3/4 heddiw yn dysgu am Ddiogelwch ar y Rhyngrwyd. Creon nhw bosteri bendigedig fydd yn cael eu defnyddio yn y dosbarth i atgoffa pawb sut i gadw eu hunain yn ddiogel. Fe wnaethon nhw hefyd edrych ar ba mor bell roedd eu post ar Facebook wedi teithio. Nid oeddent yn gallu credu pa mor bell roedd wedi teithio ..........Ethiopia, Atlanta, Iwerddon, yr Almaen, Gwlad Thai, Kuwait a Dubai dim ond i enwi ychydig. Diolch yn fawr iawn i bawb a rannodd y post.....mae wedi dysgu gwers gwerthfawr iawn i'r plant ynglŷn â diogelwch ar y rhyngrwyd. A busy day for year 3/4 today learning about Internet Safety. They created wonderful posters which will be used in the class to remind everybody about how to keep themselves safe. They also looked at how far their post on Facebook had travelled. They couldn't believe where it had reached....Ethiopia, Atlanta, Ireland, Germany, Thailand, Kuwait and Dubai just to name a few. A big thank you to everybody that shared the post.....it has taugh the children a very valuable lesson regarding internet safety.

Creu calendar 2024 gyda'r artist Sarah Britton-Smth / Creating our 2024 calendr with local artist Sarah Britton-Smith

Perfformio

 

Llongyfarchiadau i flwyddyn 3/4 am berfformiad gwych bore ma yn ystod ein cyngerdd Pbuzz lan yn Ysgol Bro Preseli. Braf oedd gwylio’r ysgolion i gyd yn chwarae gyda’i gilydd ar ôl tymor o ddysgu chwarae'r Pbuzz a’r Pbone. Diolch yn fawr iawn i Mr Wilkinson am ei holl waith caled.

 

Congratulations to year 3/4 for a great perfformance this morning during our Pbuzz concert up in Ysgol Bro Preseli. It was lovely to watch all the schools play together after a term of learning the play the Pbuzz and the Pbone. A big thank you to Mr Wilkinson for all his hard work.         

Geiriau Sioe Nadolig

Ein trip i Gastell Henllys / Our trip to Castell Henllys

Ein tai crwn gwych / Our fantastic round houses

Diolchgarwch 2023

Ein bathodynau i ddathlu diwrnod Shwmae Su'mae 2023

Gweithdŷ Gwyddoniaeth - Darwin - Science Workshop

Ysgol Draeth / Beach School 05/06/23

Y plant yn mwynhau creu pontydd allan o sbageti sych a malws melys / The children enjoyed creating bridges out of dried pasta and marshmallows .

Diwrnod y Llyfr 2023 / World Book Day 2023

Cystadleuaeth Gala Nofio/Swimming Gala Competition

Dydd Gwyl Dewi 2023 / St David's Day 2023

Ein lluniau gaeafol/ Our winter pictures

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus 2023

Casglu Sbwriel Ionawr 2023 / January 2023 Litter Pick

Sioe Nadolig 2022 / 2022 Christmas Show

Ein cestyll gwych / Our fantastic castles

Ein trip i Gastell Cilgerran a Chastell Nanhyfer / Our trip to Cilgerran Castle and Nevern Castle

Ein trip i Gastell Caeriw / Our trip to Caerw Castle

Darganfod carreg Shwmae Sir Benfro yn Llandudoch. / The Shwmae Sir Benfro stone in St Dogmaels

Mwynhau sesiwn SPR Juniors / SPR Juniors session