Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Uned Y Cyfnod Sylfaen - Y Perlau Bach / Foundation Phase Unit - Y Perlau Bach

Croeso cynnes i Uned y Cyfnod Sylfaen

A warm Welcome to the Foundation Phase Unit

 

Athrawon /Teachers :

Mrs Elinor Bennett

Mrs Sioned Toft-Lewis

 

Cynorthwywyr Dysgu  / Learning Support Assistants:

Ms Eirian Williams

Mrs Rhian Durdu

 

Eleni mae 29 o blant yn yr uned / This year there are 29 children in the unit -

 

Ein Thema: Myfi Rhyfeddol

Our Theme: Marvellous Me

 

Mae dysgu amdanom ein hunain yn rhan sylfaenol o ddatblygiad yn enwedig wrth i ddisgyblion ddechrau gofyn cwestiynau am bwy ydyn nhw a sut maen nhw yr un fath neu'n wahanol i eraill. Mae’n gyfle gwych iddynt archwilio’r hyn sy’n eu gwneud yn unigryw ac yn rhyfeddol.

Mae hon yn ffordd wych o gychwyn ein taith newydd yn y Cyfnod Sylfaen, ac yn ein helpu i ddysgu amdanom ein hunain a phwysigrwydd cyfeillgarwch a theulu.

 

Learning about ourselves is a fundamental part of development especially as pupils start to ask questions about who they are and how they are the same or different from others. It is a great opportunity for them to explore what makes them unique and amazing.

This is a great way of starting our new journey in the Foundation Phase and helps us to learn about ourselves and the importance of friendship and family.