Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Uned Y Cyfnod Sylfaen - Y Perlau Bach / Foundation Phase Unit - Y Perlau Bach

Croeso cynnes i Uned y Cyfnod Sylfaen

A warm Welcome to the Foundation Phase Unit

 

Athrawon /Teachers :

Mrs Elinor Bennett

Mrs Sioned Toft-Lewis

 

Cynorthwywyr Dysgu  / Learning Support Assistants:

Ms Eirian Williams

Mrs Rhian Durdu

 

Eleni mae 29 o blant yn yr uned / This year there are 29 children in the unit -

 

 

Ein Thema: Ein Byd Rhyfeddol

Our Theme: Our Wonderful World

 

Croeso nol! Gobeithio eich bod wedi cael seibiant llawn hwyl yn ystod gwyliau’r Pasg a’ch bod i gyd yn barod i’r tymor newydd  o’ch blaen. Y tymor yma byddwn ni'n  archwilio’r thema y 'Byd Rhyfeddol.' Gadewch i ni blymio i mewn i'r thema gyffrous hon gyda'n gilydd!

 

Welcome back! We hope you had a super fun break during the Easter holidays and that you are all ready for more exciting times ahead. This term we're going to explore the wonderful theme of 'Wonderful World.' Let's dive into this exciting theme together!

 

 

Gwaith Cartref ar gyfer y Cyfnod Sylfaen

 

Blwyddyn Ysgol

Amser a awgrymir

Tasgau/Gweithgareddau/Meysydd Pwnc:

Gall y rhain gynnwys:

 

Meithrin

 

Darllen llyfrau a geiriau allweddol
• Cyfrif i fyny ac i lawr y grisiau, nifer y neidiau, nifer y tuniau ayb.
• Llefaru hwiangerddi a rhigymau cyfrif.
• Adnabod siapiau yn yr amgylchedd.
• Botymau a sipiau cau a datod a chlymu careiau esgidiau – gwisgo a dadwisgo ac ati.
• Gwaith thema achlysurol .

 

Yr 1

Awr pob wythnos.

Deg munud pob noson

 

Darllen llyfrau a geiriau allweddol
• Dysgu sillafu
• Tablau Dysgu
• Gweithgareddau Llythrennedd a Rhifedd – Hwb / Purple Stwnsh / llyfr Gwaith Cartref.

• Mathemateg Blwyddyn 2 yn unig

O bryd i'w gilydd gallant gwblhau tasg thema berthnasol.

 

Yr 2

Tua awr yr wythnos

Pymtheg munud pob noson

 

 

 

Homework for the Foundation Phase

 

Year Group

Guideline Amount

Tasks/Activities/Subject areas:

These may include:

Nursery

 

 • Reading books and key words
 • Counting up and down stairs, number of jumps, number of tins etc. etc.
 • Reciting nursery and counting rhymes.
 • Identification of shapes in the environment.
 • Fastening and unfastening buttons and zips and tying shoelaces – getting dressed and undressed etc.
 • Occasional themed work .

 

Yr 1

1 hour weekly.

Up to 10 minutes each evening

 • Reading books and key words
 • Learning spellings
 • Learning Tables
 • Literacy and Numeracy activities – Hwb / Purple Mash / Homework book.
 • Mathletics Year 2 only
 • Occasionally they may complete a relevant themed task.

Yr 2

1 hour weekly

Up to 15 minutes each evening

 

 

 

Apiau Defnyddiol/ Useful Apps

Diwrnod y Llyfr 2024 / World book Day 2024

Diolch i'r Welsh Whisperer am ddod i gyflwyno llyfr newydd i'r Cyfnod Sylfaen...."Diolch byth am Bob!" Stori hyfryd sydd â neges bwysig - sef sut i gadw'n ddiogel ar y ffarm! Roedd pawb wedi mwynhau a wedi cael hwyl yn dawnsio hefyd! Thank you to the Welsh Whispere for coming to present a new book to the Foundation Phase...... "Diolch byth am Bob!" A lovely story with an important message - namely how to keep safe on the farm! Everyone had enjoyed and had fun dancing too!

Plant Meithrin a Derbyn yn cyflwyno chwedl Peregrin / Nursery and Reception pupils introducing the story of Peregrin