Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Uned Y Cyfnod Sylfaen - Y Perlau Bach / Foundation Phase Unit - Y Perlau Bach

Croeso cynnes i Uned y Cyfnod Sylfaen

A warm Welcome to the Foundation Phase Unit

 

Athrawon /Teachers :

Mrs Elinor Bennett

Mrs Sioned Toft-Lewis

 

Cynorthwywyr Dysgu  / Learning Support Assistants:

Ms Eirian Williams

Mrs Rhian Durdu

 

Eleni mae 29 o blant yn yr uned / This year there are 29 children in the unit -

 

 

Ein Thema: Gwlad,Gwlad!

Our Theme: Wonderful Wales

 

Mae dysgu am ein  haradal leol a’n gwlad yn rhan sylfaenol o ddeall ein diwylliant a’n hunaniaeth, yn enwedig wrth i ddisgyblion ddechrau gofyn cwestiynau am bwy ydyn nhw.

Mae’n gyfle gwych iddynt archwilio’r hyn sy’n eu gwneud yn unigryw fel Cymru Cymraeg.

Mae hon yn ffordd wych o gychwyn y flwyddyn newydd, ac yn ein helpu i ddysgu am ein traddodiadau unigrw.

 

Learning about our local area is a fundamental part of developing our sense of identity and belonging, especially as pupils begin to ask questions about who they are, and what is special about being Welsh.

It is a great opportunity for them to explore what makes them unique as Welsh children.

This is a great way of starting our new year and helps us to learn about our traditions and culture.

 

Gwaith Cartref ar gyfer y Cyfnod Sylfaen

 

Blwyddyn Ysgol

Amser a awgrymir

Tasgau/Gweithgareddau/Meysydd Pwnc:

Gall y rhain gynnwys:

 

Meithrin

 

Darllen llyfrau a geiriau allweddol
• Cyfrif i fyny ac i lawr y grisiau, nifer y neidiau, nifer y tuniau ayb.
• Llefaru hwiangerddi a rhigymau cyfrif.
• Adnabod siapiau yn yr amgylchedd.
• Botymau a sipiau cau a datod a chlymu careiau esgidiau – gwisgo a dadwisgo ac ati.
• Gwaith thema achlysurol .

 

Yr 1

Awr pob wythnos.

Deg munud pob noson

 

Darllen llyfrau a geiriau allweddol
• Dysgu sillafu
• Tablau Dysgu
• Gweithgareddau Llythrennedd a Rhifedd – Hwb / Purple Stwnsh / llyfr Gwaith Cartref.

• Mathemateg Blwyddyn 2 yn unig

O bryd i'w gilydd gallant gwblhau tasg thema berthnasol.

 

Yr 2

Tua awr yr wythnos

Pymtheg munud pob noson

 

 

 

Homework for the Foundation Phase

 

Year Group

Guideline Amount

Tasks/Activities/Subject areas:

These may include:

Nursery

 

 • Reading books and key words
 • Counting up and down stairs, number of jumps, number of tins etc. etc.
 • Reciting nursery and counting rhymes.
 • Identification of shapes in the environment.
 • Fastening and unfastening buttons and zips and tying shoelaces – getting dressed and undressed etc.
 • Occasional themed work .

 

Yr 1

1 hour weekly.

Up to 10 minutes each evening

 • Reading books and key words
 • Learning spellings
 • Learning Tables
 • Literacy and Numeracy activities – Hwb / Purple Mash / Homework book.
 • Mathletics Year 2 only
 • Occasionally they may complete a relevant themed task.

Yr 2

1 hour weekly

Up to 15 minutes each evening

 

 

 

Apiau Defnyddiol/ Useful Apps

Diolch i'r Welsh Whisperer am ddod i gyflwyno llyfr newydd i'r Cyfnod Sylfaen...."Diolch byth am Bob!" Stori hyfryd sydd â neges bwysig - sef sut i gadw'n ddiogel ar y ffarm! Roedd pawb wedi mwynhau a wedi cael hwyl yn dawnsio hefyd! Thank you to the Welsh Whispere for coming to present a new book to the Foundation Phase...... "Diolch byth am Bob!" A lovely story with an important message - namely how to keep safe on the farm! Everyone had enjoyed and had fun dancing too!

Plant Meithrin a Derbyn yn cyflwyno chwedl Peregrin / Nursery and Reception pupils introducing the story of Peregrin